AVG Privacy beleid

Algemene Verordering Gegevensbescherming

PRIVACY BELEID S.V. PANNINGEN

S.V. Panningen (hierna ‘SVP’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). Indien u lid wordt van SVP of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en eventueel te bewaren voor uw eigen administratie.
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 21 maart 2020.
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij
2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens
3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens
5. Met wie delen wij persoonsgegevens
6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd
8. Welke rechten heeft u
9. Website cookies
10. Contact met ons opnemen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:
a. basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geslacht of uw bedrijfsgegevens;
b. contactgegevens zoals woon- en postadres, (mobiele)telefoonnummer of e-mailadres;
c. aanvullende persoonsgegevens zoals geboortedatum;
d. financiële informatie zoals uw bankrekeningnummer;
e. persoonsgegevens die u ons geeft als u formulieren van ons invult, zoals ervaring, opleidings- en cursusgegevens;
f. alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen, zoals social media accounts, en die wij gebruiken voor de in sub 3 genoemde doelen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt bij onze vereniging, een formulier van onze vereniging invult, bij ons vrijwilliger
wordt, solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en (e-mail)contact met u.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk een zo goed mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Lidmaatschap
Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (facturatie) van het betreffende lidmaatschap.
Nevenactiviteiten vereniging
Bij aanmelden voor het verrichten van nevenactiviteiten (bijvoorbeeld vrijwilligerstaken of deelname aan toernooien) verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om te kunnen volgen welke taken worden verricht, om u te kunnen contacteren over het verrichten van activiteiten of om u uit te nodigen en informeren voor en over evenementen.
Sponsordoeleinden
Wij verwerken alleen die (bedrijfs-)gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (facturatie) van het betreffende sponsorpakket.
Deelname aan onze evenementen
Bij aanmelding voor een van onze evenementen kunnen wij vragen om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen of u te informeren over het betreffende event.
Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Wij bewaren persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen gesteld door derde instanties, zoals certificeringsvereisten. Verder bewaren wij persoonsgegevens om te voldoen aan voor werkgevers geldende regelgeving, zoals uw contract, controle van identificatie of administratieve vereisten.
Tevredenheidsonderzoeken
Wij proberen meer aandacht te schenken om te weten wat u van onze vereniging vindt. Daarom kunnen wij u uitnodigen een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals o.a. een lidmaatschap;
b. Vanwege een wettelijke verplichting;
c. Met uw toestemming;
d. Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens
Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen en overige leden. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:
a. Het lidmaatschap en teamindelingen;
b. Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie bij de Kamer van Koophandel voor bestuursfuncties
c. Externe dienstverleners die wij inschakelen voor verwerkingen van o.a. arbeidscontracten;
d. Andere leden die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze evenementen;
e. Via onze website of social media, bijvoorbeeld schriftelijke verslagen van evenementen of foto’s.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens SVP, dan trachten wij een verwerkersovereenkomst af te sluiten die voldoet aan de eisen van de AVG. Voor het lidmaatschap maken wij gebruik van de diensten van de KNVB via SportLink. De KNVB verzorgt de registratie dat u als lid voetbal gerechtigd bent. Wij voeren de benodigde gegevens in SportLink in, waarna deze worden geüpload via de KNVB. De KNVB kan gegevens in geval van tuchtzaken delen met andere verenigingen. Verder zijn uw gegevens inzichtelijk voor gebruikers van de KNVB wedstrijdzaken app en voetbal.nl app. U kunt er zelf voor zorgen dat uw persoonsgegevens worden afgeschermd.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn dan houden wij ons aan die termijnen.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@svpanningen.nl.

8. Welke rechten heeft u
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).
Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is voor het uitoefenen van de sport of vanwege andere uitzonderingen, zoals wettelijke vereisten. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Website cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

10. Contact met ons opnemen
Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@svpanningen.nl. Omdat wij dit beleid van tijd tot tijd zullen evalueren en indien nodig aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we ons privacy beleid ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.