beertje
Agenda ledenvergadering maandag 25 november 2019


Hierbij willen we de leden van SV Panningen uitnodigen voor de ledenvergadering op maandag 25 november.
Aanvang 20:00 uur kantine Panningen-NoordOpening

Notulen vorige ledenvergadering (liggen bij bestuursleden ter inzage en worden bij ledenvergadering ter beschikking gesteld)

Financieel verslag + contributie

Verslag kascontrolecommissie

Verkiezing kascontrolecommissie

Decharge bestuur

Bestuursverkiezingen

Ontwikkelingen / toekomst samenwerking (jeugd) SV Panningen / SV Egchel

Mededelingen

Rondvraag

Sluiting


Nieuwe kandidaat bestuursleden worden door bestuur voorgedragen of door tenminste drie leden en kunnen zich aanmelden tot aanvang van de ledenvergadering.