beertje
Agenda ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 23 oktober

Aanvang 20:00 uur kantine Panningen-Noord

Opening
Notulen vorige ledenvergadering (liggen bij bestuursleden ter inzage en worden bij ledenvergadering ter beschikking gesteld)
Financieel verslag + contributie
Verslag kascontrolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Decharge bestuur
Bestuursverkiezingen
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

Nieuwe kandidaat bestuursleden worden door bestuur voorgedragen of door tenminste drie leden en kunnen zich aanmelden tot aanvang van de ledenvergadering.